Saturday, 01/10/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch, thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học thành phố Việt Trì năm 2020

Kế hoạch, thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học thành phố Việt Trì năm 2020

 

I. KẾ HOẠCH  Xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học thành phố Việt Trì năm 2020

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGD-ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Quyết định 25/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập tỉnh Phú Thọ năm 2020;

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì Xây dựng Kế hoạch Xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học làm việc tại các Trường Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC.

1. Mục đích:

Thông qua xét tuyển tuyển dụng bổ sung viên chức giáo viên Tiểu học còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức xét tuyển phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về xét tuyển viên chức.

3. Nguyên tắc:

- Việc tuyển viên chức giáo viên Tiểu học làm việc tại các trường Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020 và số lượng, cơ cấu tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập tỉnh Phú Thọ năm 2020.

- Tổ chức xét tuyển phải đảm bảo công khai, công bằng, chất lượng, thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định hiện hành.

- Người tham gia xét tuyển, khi trúng tuyển được bố trí làm việc tại các trường Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

- Những người có người thân (vợ, chồng, con; anh, chị, em ruột) tham gia xét tuyển không được tham gia Hội đồng tuyển dụng.

- Trước ngày tổ chức xét tuyển phải thông báo công khai trên các phương tiên thông tin đại chúng về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển, số lượng, cơ cấu tuyển dụng.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Đối tượng:

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học: Là nguời đã tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học thuộc các truờng Đại học sư phạm hoặc các truờng Đại học khác có chức năng đào tạo sư phạm.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự tuyển);

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể:

+ Có trình độ Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học;

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học);

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

III. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU XÉT TUYỂN.

1. Chỉ tiêu xét tuyển:

Tổng số xét tuyển: 20 chỉ tiêu giáo viên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học;

2. Yêu cầu xét tuyển:

- Có trình độ Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học;

- Đơn vị bố trí việc làm: Các trường Tiểu học công lập trực thuộc thuộc UBND thành phố Việt Trì.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN.

1. Hồ sơ xét tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt;

- Bản sao hợp đồng lao động lần đầu, sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (giấy khám sức khỏe có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan đều phải công chứng, chứng thực. Khi có kết quả xét tuyển Hội đồng xét tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định xét tuyển.

* Lưu ý:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

- Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ;

- Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

2. Chế độ ưu tiên.

Đối tượng và chế độ ưu tiên trong xét tuyển giáo viên: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hướng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự xét thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN.

Xét tuyển viên chức giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

- Tổ chức kiểm tra thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, thời gian thực hành 01 tiết dạy (mỗi thí sinh dạy thực hành: 01 tiết Toán hoặc 01 tiết Tiếng việt);

- Thí sinh thực hiện việc bắt thăm bài giảng để kiểm tra thực hành;

- Thang điểm thực hành được tính theo thang điểm: 100

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thực hành quy định tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thực hành tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần xét tuyển thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức giáo viên thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiêu cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức giáo viên không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.

VII. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN.

1. Trình tự, thời gian:

- Thông báo xét tuyển: Ngày 02/6/2020;

- Bán hồ sơ xét tuyển: Thí sinh trực tiếp mua hồ sơ dự tuyển tại Phòng nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 12/6/2020;

- Nộp hồ sơ xét tuyển: Người dự xét tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Nội vụ Thành phố từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 03/7/2020 (Hồ sơ đã nộp cho Hội đồng sẽ không trả lại).

- Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển (xét Vòng 1): Ngày 04/7/2020;

- Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 và lịch bốc thăm bài thực hành: Ngày 05/7/2020;

- Triệu tập thí sinh bốc thăm bài dạy thực hành: Ngày 11/7/2020 (thời gian địa điểm thông báo sau);

- Tổ chức kiểm tra sát hạch giờ dạy thực hành: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 16/7/2020 (địa điểm thông báo sau);

- Thông báo công khai kết quả xét tuyển: Ngày 17/7/2020;

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 28/7/2020;

- Đối chiếu hồ sơ gốc: Ngày 29/7/2020;

- Thông báo, phát Quyết định trúng tuyển: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020;

2. Địa điểm

- Hội đồng xét tuyển làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì. Cơ quan thường trực: Phòng Nội vụ.

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, phiếu Đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ.

VIII.  PHÍ TUYỂN DỤNG.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Mức thu phí: 500.000đ/người.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập Hội đồng xét truyển:

Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển:

- Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó chủ tịch Hội đồng là Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo Thành phố;

- Các ủy viên Hội đồng là cấp phó hoặc chuyên viên các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo Thành phố;

- Thư ký Hội đồng là Chuyên viên phòng Nội vụ theo dõi và phụ trách công tác viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thành phố;

2. Phân công nhiệm vụ:

Để thực hiện tốt kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học thành phố Việt Trì năm 2020 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

- Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm triển khai thực hiện kỳ xét tuyển theo đúng Kế hoạch và Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố và các đơn vị có liện quan căn cứ quy định của Pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung Kế hoạch này tham mưu tổ chức xét tuyển đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo đúng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng viên chức giáo viên cần tuyển dụng.

- Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố, Cổng Thông tin điện tử Thành phố có trách nhiệm thông báo Kế hoạch xét tuyển để các đối tượng được biết và đăng ký dự  tuyển.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học làm việc tại các Trường Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND Thành phố (qua phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./.

 

II. THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học năm 2020           

            Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên Tiểu học năm 2020 như sau:

          1. Chỉ tiêu xét tuyển:

Tổng số xét tuyển: 20 chỉ tiêu giáo viên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học;

           2. Đối tượng dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học: Là nguời đã tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học thuộc các truờng Đại học sư phạm hoặc các truờng Đại học khác có chức năng đào tạo sư phạm.

            3. Điều kiện dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự tuyển);

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể:

+ Có trình độ Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục Tiểu học;

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học);

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

            4. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt;

- Bản sao hợp đồng lao động lần đầu, sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (giấy khám sức khỏe có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan đều phải công chứng, chứng thực. Khi có kết quả xét tuyển Hội đồng xét tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định xét tuyển.

* Lưu ý:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

- Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ;

- Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

  5. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: Mức thu phí: 500.000đ/người.

            6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; quy trình xét tuyển chi tiết theo Kế hoạch tuyển dụng niêm yết tại UBND Thành phố.

            7. Thời gian xét tuyển:

          - Thông báo xét tuyển: Niêm yết tại UBND Thành phố, công khai trên Đài phát thanh và truyền hình Phú Thọ, trên website: http://viettri.gov.vn http://pgdviettri.edu.vn;

- Bán hồ sơ xét tuyển: Thí sinh trực tiếp mua hồ sơ dự tuyển tại Phòng nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 12/6/2020;

- Nộp hồ sơ xét tuyển: Người dự xét tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Nội vụ Thành phố từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 03/7/2020 (Hồ sơ đã nộp cho Hội đồng sẽ không trả lại).

- Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển (xét Vòng 1): Ngày 04/7/2020;

- Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 và lịch bốc thăm bài thực hành: Ngày 05/7/2020;

- Triệu tập thí sinh bốc thăm bài dạy thực hành: Ngày 11/7/2020 (thời gian địa điểm thông báo sau);

- Tổ chức kiểm tra sát hạch giờ dạy thực hành: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 16/7/2020 (địa điểm thông báo sau);

- Thông báo công khai kết quả xét tuyển: Ngày 17/7/2020;

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 28/7/2020;

- Đối chiếu hồ sơ gốc: Ngày 29/7/2020;

- Thông báo, phát Quyết định trúng tuyển: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020;

Thông tin chi tiết Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học năm 2020 của UBND thành phố Việt Trì được niêm yết công khai tại UBND Thành phố (tầng 5 – phòng Nội vụ).

Thí sinh cần hỏi thêm liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ Thành phố, điện thoại: 0210. 3815728 để được giải đáp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Mạh Sơn


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 2